បែបបទនៃការបំពេញពាក្យសុំចូលរៀន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកផលិតភាពយន្តឯកសារ និងពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

    ១.អំពីព័ត៌មានទូទៅ

  • អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅ៖

  • ២. អំពីកម្រិតនៃការសិក្សា

  • ៣. អំពីចំណេះដឹងផ្នែកភាសា និងកុំព្យូទ័រ

  • ៤. អំពីបទពិសោធន៍ និងចំណាប់អារម្មណ៍